ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН БАГШИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ